Genealogy Tree of Dynkin's School

Genealogy Tree of Dynkin's School

 

A. V. Skorokhod
Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences and Michigan State University

Ph.D. (1956), Moscow State University
Advisor: E. B. Dynkin

Dr. of Science (1962), IM

 

Ph.D. Students of A. V. Skorokhod

 1. Han' Chzhann - Tsiuan' (Kiev Universiy, 1963) — China
 2. Ibramkhalil Ibramkhalilov (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1964) — University of Economics, Baku, Azerbijan
 3. Nikolai Slobodeniuk (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1964) — died
 4. Temir Chantladze (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1964) — Tbilisi University, Georgia
 5. Galina Sytaya (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1965) — Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences
 6. Yurii Ryzhov (Kiev University, 1966) — died
 7. Ernest Shtatland (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1966) — commercial firm, Boston
 8. Grigori Kulinich (Kiev University, 1968) — Kiev University
 9. George Butsan (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1969) — Kiev, Institute of Applied System Analysis
 10. Roman Boiko (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1970) — employee of the Ukrainian government
 11. Vu Tkhe Khiu (Kiev University, 1970) — Vietnam
 12. Victor Ghatun (Donetsk University, 1970) — Donetsk Polytech. University
 13. Alexander Nakonechny (Kiev University, 1970) — Kiev University
 14. Shagdar Dambi (Kiev University, 1970) — Mongolia
 15. Ruslan Maidaniuk ( Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1971) — died
 16. Valeh Gadgiev (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1972) — Institute of Mathematics, Baku, Azerbaijan
 17. Aleksei Fal' (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1972) — Institute of Cybernetics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev
 18. Sergei Krasnitskii (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1973) — University of Technologies and Design, Kiev
 19. Sergei Pisanets' (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1974) — retired
 20. Rakhman Sirandzhur (Kiev University, 1975) — India
 21. Sandor Chorgo (Kiev University, 1975) — Szeged University, Hungary
 22. Valerii Turchin (Dnepropetrovsk University, 1976) — Dnepropetrovsk University
 23. Alexandras Baltrunas (Vilnius University, 1976) — Vilnius University
 24. Vladimir Donchenko (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1977) — Kiev University
 25. Yurii Filonov (Kiev University, 1977) — University of Technologies and Design, Kiev
 26. Vladimir Polyvaynyi (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1978) — Kiev Polytechnic University
 27. Komandar Jakharov (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1979) — Pedagogical University, Baku, Azerbaijan
 28. Valerii Dubko (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1979) — Academy of Municipal Administration, Kiev
 29. Verner Mittah (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1979) — Leipzig, Germany
 30. Gaghighet Akhmedova (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1980) — Azerbaijan
 31. Roman Bobrik (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1980) — Institute of Applied Mathematics and Mechanics, Ukrainian Academy of Sciences, Lviv
 32. Hans Fisher (Kiev University, 1980) — Chemnitz, Germany
 33. Nikolai Mikhatskii (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1980) — Military College, Kamyanets-Podolskyi
 34. Vadim Radchenko (Kiev University, 1981) — Kiev University
 35. Vladimir Stepakhno (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1981) — business, Kiev
 36. Tristan Buadze (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1982) — Pedagogical University, Tbilisi, Georgia
 37. Nhuien Khong Khai (Kiev University, 1982) — Vietnam
 38. Iraklii Bokuchava (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1983) — Institute of Applied Mathematics, Tbilisi, Georgia
 39. Sergei Malinskii (Kiev University, 1983) — Ukraine
 40. Yaroslav Vinnishyn (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1985) — Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences
 41. Irina Rudomino-Dusyatskaya (Kiev University, 1985) — Military College, Kiev
 42. Pavlo Khobziey (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1986) — employee of the Ukrainian government, Lviv
 43. Eugene Cherkashin (Kiev University, 1986) — business, Kiev
 44. Avtandil Gubeladze (Kiev University, 1986) — business, Kiev
 45. Attalla Mukhamed (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1987) — Egypt
 46. Andrey Dorogovtsev (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1987) — Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, Polytechnic University, Kiev
 47. Tahir Khaniyev (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1987) — Karadeniz University, Trabzon,Turkey
 48. Simon A. Castilio Delgado (Kiev University, 1988) — Nicaragua
 49. Oleg Kotlyarov (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1989) — Institute of Physics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev
 50. Ivan Stipakhno (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1989) — business, Kiev
 51. Karen Dzubenko (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1992) — Toronto, Canasa
 52. Liudmila Koval'chuk (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1992) — employee of the Ukrainian government, Kiev
 53. Yan Khannig (Michigan State University, 2000) — USA
 54. Alla Sikorska (Michigan State University, 2000) — Michigan State University
 55. Oleg Makhnin (Michigan State University, 2002) — Michigan
 56. Aleksei Stepanov (Michigan State University, 2003) — Michigan State University

Doctoral Students of A. V. Skorokhod

 1. Albert Shatashvili (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1973) — Donetsk University
 2. Nikolai Portenko (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1978) — Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences
 3. Roman Bobrik (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1980) — Institute of Applied Mathematics and Mechanics, Lviv
 4. Valentin Shurenkov (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1981) — died
 5. Valerii Buldygin (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1982) — Kiev Polytechnic University
 6. Vagan Safaryan (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1987) — Yerevan University, Armenia
 7. Vladimir Stepakhno (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1992) — business, Kiev
 8. Tamilla Nasirova (Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, 1994) — Institute of Applied Mathematics, Baku, Azerbaijan